Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

03 feb 17:00
De Lichtkring
06 feb 20:00
De Ark
09 feb 14:00
Parochiehuis
03 maa 17:00
Joannes de Doper
06 maa 20:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

WMO-adviesraad

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) vervangen. Ook de huishoudelijke zorg die geregeld was in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en ondersteunende begeleiding  is in de WMO ondergebracht. De burgerlijke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering, de Raad van Kerken Hoofddorp is vertegenwoordigd in de WMO-adviesraad die de gemeente adviseert.

 

Uitgangspunten
De WMO is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, in drie trappen:
1)   Mensen zorgen voor zichzelf en voor anderen en zijn burgers die actief meedoen in de samenleving. Zij vragen en leveren ‘gebruikelijke zorg’ in hun eigen directe omgeving
2)   Mensen doen een beroep op hun omgeving (familie, vrienden, buren, vrijwilligers) als zij zichzelf niet meer kunnen redden en de gebruikelijke zorg daarvoor onvoldoende is.
3)   Als het met aanvullende mantelzorg en vrijwilligerswerk ook niet meer lukt, kunnen zij een beroep doen op de overheid voor aanvullende voorzieningen die het mogelijk maken dat zij toch kunnen meedoen in de samenleving.

 

Taak van de burgerlijke gemeente
De taak van de gemeente is het zorgen voor de regie. Dit betekent vooral initiëren, stimuleren, faciliteren, coördineren en samenhang creëren. En het financieren van het werk dat onder meer door zorginstellingen en welzijnsinstellingen wordt uitgevoerd.
In de sfeer van de ‘zorg’ heeft de gemeente naast het verstrekken van algemene en individuele voorzieningen ook als taak te zorgen voor ondersteuning van de mantelzorg.|
De gemeente stelt ook de hoogte van de eigen bijdragen voor de verschillende voorzieningen vast en regelt de indicatiestelling.

Meer in de sfeer van ‘welzijn’ heeft de gemeente als taak om te zorgen voor een goed functionerende samenleving, bijvoorbeeld door de sociale samenhang in buurten te versterken en door het vrijwilligerswerk te stimuleren en te ondersteunen.
De gemeente heeft veel beleidsvrijheid en maakt voor de uitvoering van de wet elke vier jaar een plan. De gemeente is verplicht dat te doen in samenspraak met de burgers, in het bijzonder de burgers om wie het gaat en hun (belangen)organisaties. De meeste gemeenten richten daarvoor een WMO-adviesraad op.

 

Kerkelijke betrokkenheid
De doelgroepen die ondersteuning via de WMO nodig hebben bij participatie en zorg staan in de diaconale traditie van de kerken hoog op de agenda. Zoals ouderen, dak- en thuislozen, mensen met lage inkomens en mensen met beperkingen. De kerken verlenen op dit terrein (vrijwillige) zorg en spannen zich in om te bevorderen dat deze mensen in de samenleving kunnen meedoen. De diaconale rol van de kerk is in relatie tot de WMO te schetsen in een aantal mogelijkheden.

-  mensen in nood helpen
-  bijdragen aan het stichten van gemeenschap en sociale samenhang
-  deelnemen in besturen van instellingen op het terrein van zorg en welzijn
-  problemen signaleren en de publieke opinie en politiek beïnvloeden; dat kan bijvoorbeeld door deelname in een WMO adviesraad.